KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde
www.varde.kfum-kfuk.dkForeningslove for KFUM og KFUK i Varde
§1 Navn
KFUM og KFUK i Varde
Stiftet år og dato: Fællesforening 10.12.1974 KFUM 03.01.1891 KFUK 24.02.1891
Sogn: Varde Hjemstedskommune: Varde Distrikt: Sydvestjylland
KFUM's motto: "At de alle må være et" (Johs. 17,21)
KFUK's motto: "Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!"
(Zak. 4,6)
§2 Formål for KFUM og KFUK i Danmark KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.
KFUM og KFUK's mission Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen
til styrkelse af tro og fællesskab, til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.
KFUM og KFUK's grundlag er bekendelsen til den treenige Gud.
Gud sendte sin Søn for at frelse verden, og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet.
Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.
KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde WWW.varde. kfum-kfuk.dk

§3 Arbejdsform

KFUM KFUK
Formålet søges realiseret ved: Gennem aktiviteter i foreninger og klubber, lejre mv., at inddrage børn og unge i et udviklende og forpligtende fællesskab.

§4 Åbent medlemskab
4.1 Personligt medlemskab af en lokalforening
4.1.1 Som personligt medlem af lokalforeningen kan optages enhver, der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlemmer af Landsorganisationen.
4.1.2 Medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og love, kan udelukkes.
4.1.3 Kontingent betales af alle medlemmer til den lokale forening.
4.1.4 Foreningen betaler organisationsbidrag for hvert medlem til Landsorganisationen.
§5 Lederskab
5.1 Kristent lederskab
5.1.1 Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder at:
5.1.1.1 Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen.
5.1.1.2 I forbindelse med nedsættelse af projektgrupper kan hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel - dog undtaget projektlederen.
KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde wvvw.varde.kfum-kfuk.dk VKFUM KFUK
5.2 Lederaftalen
5.2.1 Personlige medlemmer, der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK, skal underskrive en børneattest og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening: "Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK.
Jeg vil arbejde for KFUM og KFUK's formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn".
5.2.2 Lokalt ansatte medarbejdere indgår skriftlig lederaftale med foreningsbestyrelsen.
§6 Organisation
6.1 Den lokale forening
6.1.1 En forening i KFUM og KFUK i Danmark skal opfylde følgende minimumskrav: I Foreningen skal have mindst 10 medlemmer. I Der skal være regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen. I Der skal være alderssvarende aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 030 år. I Foreningen skal være godkendt af Landsorganisationen og overholde dennes formelle krav.
6.1.2 Det påhviler foreninger, der er tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark, løbende at vedligeholde medlemsoplysninger digitalt. Foreninger skal desuden inden 15. marts indsende reviderede regnskaber og dokumentere aktiviteter, jf. 6.1.1. Organisationsbidraget skal indbetales rettidigt dvs. inden 15. marts.
6.1.3 En eller flere foreninger kan efter lokale generalforsamlingsbeslutninger sammenlægges til en fælles forening. Aktiver fra de enkelte foreninger indgår i den nye sammenlagte forening. 6.1.4 Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark optager foreninger under navn af »KFUM og KFUK i Varde og godkender disse foreningers love.
6.1.5 Hovedbestyrelsen kan udelukke en lokal forening af Landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med KFUM og KFUK's Grundlov, hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUK's navn.
KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde www.varde.kfum-kfuk.dk VKFUM KFUK
6.2 Samarbejde
6.2.1 Foreningerne kan samarbejde i distrikter.
6.2.2 På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jvf, formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet.
6.3 Landsorganisationen
6.3.1 KFUM og KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen.
6.3.2 KFUM og KFUK i Danmark er en sammenslutning af lokale foreninger, som arbejder i overensstemmelse med "Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark".
6.4 Verdensforbundene
6.4.1 KFUM og KFUK i Danmark er medlem af "World Alliance of YMCAs" (KFUM's verdensfor-bund), og "World YWCA" (KFUK's verdensforbund).
§7 Foreningsbestyrelsen
7.1 Sammensætning Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år. På lige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer
7.2 Konstituering Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud.
Valget af foreningsformand skal godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.
KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde www.varde.kfum-kfuk.dk

7.3
KFUM KFUK
Beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.
7.4 Forretningsorden Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
7.5 Bestyrelsens opgaver er
7.5.1 at afholde regelmæssige bestyrelsesmøder.
7.5.2 at varetage ledelsen af foreningen og forvalte foreningens økonomi under ansvar over for generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
7.5.3 at sørge for drift og vedligeholdelse af foreningens evt. ejendom
7.5.4 at inspirere og motivere til at arbejdet i foreningen udføres i overensstemmelse med formålsparagraffen.
7.5.5 at godkende de enkelte afdelingers og klubbers ledelse jvf. § 5, samt støtte og vejlede lederne i deres arbejde.
7.5.6 at finde de for arbejdet nødvendige frivillige og inspirere disse til at deltage i foreningens, distriktets og landsorganisationens kurser.
7.5.7 at ansætte evt, lønnede medarbejdere og udarbejde arbejdsbeskrivelser for disse samt varetage de arbejdsgivermæssige forpligtelser, det medfører.
7.5.8 at indkalde til møde med lederne af foreningens afdelinger til drøftelse af arbejdet, her-under bl.a. fastsættelse af målsætninger.
7.5.9 at fremme uddannelse af foreningens ledere evt, i samarbejde med andre foreninger.
7.5.10 at fremme medlemskab og herunder optage nye medlemmer og årligt foretage indberetning af medlemsoplysninger til landsorganisationen.
KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde vvww.varde.kfum-kfuk.dk VKFUM KFUK
7.5.11 at undersøge muligheder for nye arbejdsformer og arbejdsområder samt start af nye afdelinger og klubber.
7.5.12 at varetage kontakt til Landsorganisationen og sørge for, at forpligtelsen over for denne opretholdes i overensstemmelse med "Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark," og herunder sikre deltagelse i møder for formænd mv.
7.5.13 at repræsentere foreningen i alle sager, såvel over for det offentlige som i forhold til private.
7.5.14 at føre protokol over bestyrelsens beslutninger, samt indføje dagsorden og beslutninger ved generalforsamlingen i denne.
7.5.15 at fremme, at bestyrelsen og alle afdelinger og klubber i foreningen er repræsenteret ved distriktets stormøder.
7.5.16 at udfylde en statusopgørelse i forbindelse med indstilling af foreningens arbejde.
7.5.17 at forvalte foreningens aktiver under ansvar over for Hovedbestyrelsen i en indstillings-periode på tre år.
§8
Generalforsamlingen
8.1 Generalforsamlingen for KFUM og KFUK i Varde er foreningens højeste myndighed.
8.2 Stemmeret og valgbarhed Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, der har betalt skyldigt kontingent. Medlemmer, der er fyldt 16 år, kan vælges til foreningens bestyrelse.
8.3 Generalforsamlingens afholdelse Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder. Der indkaldes ved annoncering med mindst en måneds varsel, f.eks. på hjemmesiden.
KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde www.varde.kfum-kfuk.dk

8.4
KFUM KFUK
Dagsorden Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum indeholde:
1.
Valg af dirigent og referent.
2.
Beretning.
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning.
4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet.
5.
Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.
Valg af 2 suppleanter.
8.
Valg af 2 revisorer.
9. Indkomne forslag. Herunder forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fremsætte forslag til Landsmødet.
10. Valg af delegerede til KFUM og KFUK's Landsmøde, jvf. Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege delegerede samt opstille hovedbestyrelseskandidater til Landsmødet. 8.4.1 Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, 6, 7, 8, 9 og 10 må indsendes til formanden senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.
8.4.2 De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7, 8 og 10 skal være fyldt 16 år. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7 og 10 skal have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaten er villig til at modtage valg.
8.4.3 Endelig dagsorden tilstiles medlemmerne pr. mail, senest 8 dage før generalforsamlingen.
KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde
vvww.varde.kfum-kfuk.dk

V r KFUM KFUK Der kan ingen beslutning tages i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.
8.5 Ekstraordinær generalforsamling

8.5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og indsender forslag til dagsorden.

8.5.2 Den afholdes senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger.
8.5.3 Samtidig med indvarslingen af den ekstraordinære generalforsamling bekendtgøres dagsordenen for denne. lndvarslingen sker til alle stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager, der er på dagsordenen.
§9 Lovændringer
Ændringer i Love for KFUM og KFUK i Varde skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med simpelt flertal.
Endvidere skal godkendelse ske af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".
§10 Retlige forpligtelser
10.1 KFUM og KFUK i Varde tegnes og forpligtes ved underskrift af formand, næstformanden og kasserer. Hvis der kræves at den tegningsberettigede er myndig, kan tegningsretten overdrages andet bestyrelsesmedlem eller medlem i foreningen.
10.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun foretages af bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse.
10.3 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningsbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.
Erik Klausen Lai a Brec.9ft
KFUM og KFUK i Varde, Storegade 64, 6800 Varde www.varde.kfum-kfuk.dk

VKFUM KFUK
§11
Opløsning

KFUM og KFUK i Varde kan opløses efter de regler, der gælder for lovændringer (jvf. § 9). Formuen tilfalder da KFUM og KFUK i Danmark.
Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark kan dog nedlægge foreningen, såfremt denne ikke lever op til minimumskravene i landslovene.

Således vedtaget på generalforsamlingen for KFUM og KFUK i Varde
Dato: 19/2-2019
Bestyrelsens underskrifter:Godkendt af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark
Dato: Underskrift 28/6-2019